Senior Accountant นักบัญชีอาวุโส

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด ให้บริการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ สื่อโฆษณาออนไลน์ มีความต้องการที่จะรับสมัครพนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ โดยบริษัทเน้นการทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย เชิญเข้ามาร่วมงานเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี

บัญชีเจ้าหนี้

 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 1-10
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
 • จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

บัญชีลูกหนี้

 • จัดทำ Invoice ขายในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 • สรุปยอดขายสาขาประจำ สัปดาห์ และประจำเดือน
 • สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดการงานบริหาร

 • จัดทำหรือตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสมาคมนักบัญชี และนโยบายของบริษัทฯ
 • ดูแลและควบคุมงานบัญชี ให้เป็นไปตามแผน และนโยบายที่กำหนด
 • จัดส่งแบบฟอร์มภาษีทั้งหมด รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมด ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • วางแผนภาษี จัดการภาษี เพื่อให้บริษัทมีภาระภาษีที่น้อยที่สุด และดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สรรพากร อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการระบบงานบัญชีภายใน บริหารบัญชีลูกหนี้และชำระเงิน ควบคุมกระบวนการ ออกใบสำคัญจ่ายในการดำเนินงาน
 • ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ถาวร บัญชีทรัพย์สิน และประเมินสภาพทรัพย์สิน
 • ปิดงบบัญชี และกระทบยอดบัญชีต่างๆ ทำงานร่วมกับบริษัทผู้รับสอบบัญชี

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน เป็นอย่างดี

คลิกซี เน็ทเวิร์ค มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร เป็นธรรม และยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มี can-do attitude บริษัทเราอยู่ใกล้ MRT พหลโยธิน และBTS ห้าแยกลาดพร้าว เดินถึงเพียงแค่ไม่กี่นาที

ที่อยู่ บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด อาคารพร้อมพันธุ์ 3 เลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Interested candidates should apply with your resume and cover letter along with useful information of how you will fit well into this position.
© 2024 Clicksee Network Co., Ltd. All Rights Reserved.